none
godina
none none none none none
none none
none
NATJECANJA U ZNANJU

Natjecanje u znanju učenika osnovnih (7. i 8. razred) i srednjih škola imaju tri odnosno četiri razine: školska, općinska/gradska, županijska i državna. Sve razine natjecanja se provode prema jedinstvenome programu i pravilima koja vrijede za cijelu Republiku Hrvatsku.

Općinska/gradska (ili školska) natjecanja su obvezna; na temelju rezultata postignutih na njima pozivaju se učenici na županijsko natjecanje. Zadatke priređuje Državno povjerenstvo.

Državno povjerenstvo će zadatke zaštićene zaporkom poslati elektroničkom poštom neposredno u prijavljene škole domaćine. Zaporke će biti objavljene na internetskim stranicama natjecanja jedan sat prije početka natjecanja. Zadatke će povjerenstva za provedbu natjecanja umnožiti u dovoljan broj primjeraka.

Županijska natjecanja organiziraju županijska povjerenstva za fiziku. Za provedbu županijskih susreta Državno povjerenstvo za fiziku sastavit će zadatke i pravodobno ih dostaviti županijskim povjerenstvima.

Državno povjerenstvo će zadatke zaštićene zaporkom poslati elektroničkom poštom neposredno u prijavljene škole domaćine. Zaporke će biti objavljene na službenim internetskim stranicama natjecanja jedan sat prije početka natjecanja. Zadatke će povjerenstva za provedbu natjecanja umnožiti u dovoljan broj primjeraka.

Detaljne upute o postupku slanja odnosno primanja i umnožavanja zadataka te ostalim postupcima vezanim za provedbu ovih natjecanja, bit će objavljene na ovim Internet stranicama.

Državno natjecanje mladih fizičara organizira Državno povjerenstvo za fiziku. Na državnome natjecanju mogu sudjelovati samo učenici koje na temelju jedinstvene ocjene rješenja sa županijskih natjecanja, pozove Državno povjerenstvo. Popis pozvanih učenika Državno povjerenstvo će objaviti na službenim Internet stranicama natjecanja, najkasnije 15 dana nakon županijskih natjecanja.

none

OSNOVNE ŠKOLE

Program rada fizikalnih skupina treba sastaviti na osnovi nastavnih programa fizike za osnovnu školu (redovnoga i izbornoga), ali u skladu s interesima i sposobnostima učenika za istraživanje sadržaja koji nisu u redovnim programima. U fizikalnim skupinama i na natjecanjima sudjeluju ponajprije učenici sedmih i osmih razreda, a mogu se pridružiti i iznadprosječni učenici nižih razreda, koji pokazuju posebne sklonosti za prirodne znanosti. Zadaci na natjecanju jedinstveni su za sve učenike bez obzira koji razred pohađaju.

Na školskim i općinskim/gradskim natjecanjima učenici rješavaju teorijske zadatke.

Na županijskim natjecanjima učenici rješavaju teorijske i praktične zadatke.

Detaljni program natjecanja objavljuje se na službenim Internet stranicama natjecanja.

Program natjecanja (PDF, 30kB):

 • Općinsko natjecanje
  tijela i tvari (duljina, ploština, obujam, gustoća, grada tvari), međudjelovanje tijela (sila, tlak, elastična sila, trenje, težina, zakon poluge, energija (oblici energije, rad, snaga, korisnost, rad pomoću jednostavnih sprava, gravitacijska potencijalna i kinetička energija), unutarnja energija i toplina (temperatura, Celzijeva i Kelvinova ljestvica, toplina, specifični toplinski kapacitet, razmjena topline), električna struja (strujni krug, jakost struje, napon, električni otpor, Ohmov zakon, spajanje otpornika, rad i snaga električne struje)
 • Županijsko natjecanje
  sadržaji navedeni pod Općinsko natjecanje, gibanje (gibanje i brzina, grafički prikaz gibanja, jednoliko i nejednoliko gibanje, jednoliko pravocrtno gibanje, ubrzanje)
 • Državno natjecanje
  sadržaji navedeni pod Županijsko natjecanje, valovi (valovi na vodi, valna duljina, frekvencija, brzina vala, refleksija, lom)
none

SREDNJE ŠKOLE

Rješavanje zadataka podjeljeno je u četiri skupine prema razredu koji učenici pohađaju. Učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda rješavaju zadatke iz 1., 2., 3. i 4., skupine redom. Učenici srednjih škola tehničkog smjera mogu rješavati zadatke iz niže skupine, ako program te skupine više odgovara nastavnom programu razreda koji pohađaju. Natjecanje na svim razinama obuhvaća rješavanje teorijskih zadataka. Na Državnom susretu rješavat će se i eksperimentalni zadaci.

Detaljni program natjecanja objavljuje se na službenim Internet stranicama natjecanja.

Raspodjela gradiva po skupinama za pojedine razine natjecanja (PDF, 43kB):

 1. SKUPINA
  OPĆINSKO NATJECANJE
  Pravocrtno gibanje: pomak, put, brzina, akceleracija, jednoliko pravocrtno gibanje, jednoliko ubrzano i usporeno pravocrtno gibanje
  Sila i gibanje: Newtonovi zakoni, slobodni pad, sila trenja, rastavljanje sila na komponente, gibanje na kosini, impuls sile i količina gibanja

  ŽUPANIJSKO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Složena gibanja i referentni sustavi: gibanje složeno od dvaju jednolikih pravocrtnih gibanja, horizontalni hitac, vertikalni hitac

  DRŽAVNO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Jednoliko gibanje po kružnici, referentni sustav, rad, kinetička i potencijalna energija, očuvanje mehaničke energije sustava, snaga i korisnost, opći zakon gravitacije

 2. SKUPINA
  OPĆINSKO NATJECANJE
  Gradivo prethodnog razreda
  Mehanika fluida: tlak i sila, hidrostatski, hidraulički i atmosferski tlak, sila uzgona, strujanje tekućine, jednadžba kontinuiteta, Bernoulijeva jednadžba
  Temperatura i termičke pojave: temperatura, termičko širenje čvrstih tijela, izotermna, izobarna i izohorna promjena stanja plina, jednadžba stanja idealnog plina
  Molekularno kinetička teorija: molekularna struktura tvari, tlak idealnog plina

  ŽUPANIJSKO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Termodinamički sustavi i termodinamički procesi: toplina i unutrašnja energija, toplinski kapacitet, kalorimetrija, promjena agregatnih stanja, promjena unutarnje energije radom, rad plina, prvi zakon termodinamike, rad plina u kružnom procesu, Carnotov kružni proces, toplinski strojevi, rashladni uređaji, drugi zakon termodinamike

  DRŽAVNO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Elektrostatika: električni naboji, Coulombov zakon, električno polje, električni potencijal, napon, kapacitet i kondenzator, spajanje kondenzatora, gibanje električki nabijene čestice u električnom polju
  Elektrodinamika: električna struja, električni otpor, Ohmov zakon, rad i snaga električne struje, spajanje otpornika, elektromotorna sila i Ohmov zakon za cijeli strujni krug

 3. SKUPINA
  OPĆINSKO NATJECANJE
  Gradivo prethodnih razreda
  Magnetizam: Amperova i Lorentzova sila, sila između 2 vodiča kojima teče el. struja, magnetska indukcija oko ravnog vodiča i unutar zavojnice, elektromagnetska indukcija u ravnom vodiču, Faradayev zakon elektromagnetske indukcije, samoindukcija
  Titranja: titranje tijela obješenog na elastičnu oprugu, grafički prikazi ovisnosti y(t), v(t), a(t) i F(t), matematičko njihalo, prigušeno i prisilno titranje, rezonancija

  ŽUPANIJSKO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Izmjenična električna struja i električni titraji: nastanak izmjenične električne struje i fazne relacije, otpornik, zavojnica i kondenzator u krugu izmjenične struje, serijski RLC strujni krug, Ohmov zakon, rad i snaga izmjenične el. struje, efektivne vrijednosti struje i napona, transformator izmjenične struje i napona, električni titrajni LC krug, rezonancija

  DRŽAVNO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Valovi: jednadžba harmonijskog vala, odbijanje (refleksija) i lom (refrakcija) vala, intenzitet zvuka, interferencija valova, stojni val, Dopplerov učinak, čeoni (udarni) val, elektromagnetski val, spektar elektromagnetskog zračenja
  Mehanika krutog tijela (KT): moment sile, zbrajanje više sila koje djeluju na KT, težište, zakon poluge, jednolika rotacija KT i rotacijska kinetička energija, jednolika ubrzana rotacija KT, osnovni zakon rotacija i zakon očuvanja kutne količine gibanja, kotrljanje KT kao kombinacija rotacije i translacije

 4. SKUPINA
  OPĆINSKO NATJECANJE
  Gradivo prethodnih razreda
  Geometrijska optika: svjetlost i širenje svjetlosti, mjerenje brzine svjetlosti, zakon refleksije svjetlosti i zakon o pravocrtnom širenju svjetlosti, zakon loma svjetlosti, totalna refleksija, indeks loma, disperzija svjetlosti pomoću prizme, ravno zrcalo, konveksno i konkavno sferno zrcalo, sferni dioptar, konvergentna i divergentna leća
  Fizikalna optika: interferencija svjetlosti: Youngov eksperiment, tanki listići, klin i Newtonovi kolobari, ogib svjetlosti na prepreci i na jednoj pukotini, optička rešetka, polarizacija svjetlosti, Brüwsterov uvjet
  Teorija relativnosti: dilatacija vremena, kontrakcija duljine, relativističko zbrajanje brzina, ekvivalencija mase i energije

  ŽUPANIJSKO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Zračenje crnog tijela: Kirchoffov, Stefan-Boltzmanov i Wienov zakon zračenja crnog tijela, Planckov zakon zračenja crnog tijela
  Valno-čestična svojstva zračenja i materije: fotoelektrični efekt, rentgensko zračenje, čestična i valna svojstva materije (De Broglieva relacija)

  DRŽAVNO NATJECANJE
  Prethodno navedeno gradivo
  Atomska fizika: pobuđivanje i emisijski spektar atoma u plinu, Bohrov model atoma-Bohrovi postulati, kvantni brojevi i Paulijev princip, stimulirana emisija fotona, laser
  Nuklearna fizika: građa atomske jezgre, izotopi, energija vezanja, nuklearne reakcije, fisija i fuzija, radioaktivnost, zakon radioaktivnog raspada

none
none