none
godina
none none none none none
none none
none
NATJECANJA U ZNANJU

Natjecanje u znanju učenika osnovnih (7. i 8. razred) i srednjih škola imaju tri odnosno četiri razine: školska, općinska/gradska, županijska i državna. Sve razine natjecanja se provode prema jedinstvenome programu i pravilima koja vrijede za cijelu Republiku Hrvatsku.

Općinska/gradska (ili školska) natjecanja su obvezna; na temelju rezultata postignutih na njima pozivaju se učenici na županijsko natjecanje. Zadatke sastavlja Državno povjerenstvo.

Državno povjerenstvo će poslati zadatke elektroničkom poštom u škole domaćine na sam dan natjecanja jedan sat prije početka natjecanja. Zadatke će povjerenstva za provedbu natjecanja umnožiti u dovoljan broj primjeraka.

Županijska natjecanja organiziraju županijska povjerenstva za fiziku. Za provedbu županijskih susreta Državno povjerenstvo za fiziku sastavit će zadatke i pravodobno ih dostaviti županijskim povjerenstvima.

Državno povjerenstvo će poslati zadatke elektroničkom poštom u škole domaćine na sam dan natjecanja jedan sat prije početka natjecanja. Zadatke će povjerenstva za provedbu natjecanja umnožiti u dovoljan broj primjeraka.

Detaljne upute o postupku slanja odnosno primanja i umnožavanja zadataka te ostalim postupcima vezanim za provedbu ovih natjecanja, bit će objavljene na Internet stranicama.

Državno natjecanje mladih fizičara organizira Državno povjerenstvo za fiziku. Na državnome natjecanju mogu sudjelovati samo učenici koje na temelju jedinstvene ocjene rješenja sa županijskih natjecanja, pozove Državno povjerenstvo. Popis pozvanih učenika Državno povjerenstvo će objaviti na službenim Internet stranicama natjecanja, najkasnije 15 dana nakon županijskih natjecanja.

none

OSNOVNE ŠKOLE

Program rada fizikalnih skupina treba sastaviti na osnovi nastavnih programa fizike za osnovnu školu (redovnoga i izbornoga), ali u skladu s interesima i sposobnostima učenika za istraživanje sadržaja koji nisu u redovnim programima. U fizikalnim skupinama i na natjecanjima sudjeluju ponajprije učenici sedmih i osmih razreda, a mogu se pridružiti i iznadprosječni učenici nižih razreda, koji pokazuju posebne sklonosti za prirodne znanosti. Zadaci na natjecanju jedinstveni su za sve učenike bez obzira koji razred pohađaju.

Na školskim i općinskim/gradskim natjecanjima učenici rješavaju teorijske zadatke.

Na županijskim natjecanjima učenici rješavaju teorijske i praktične zadatke.

Detaljni program natjecanja objavljuje se na službenim Internet stranicama natjecanja.

Program natjecanja (PDF, 30kB):

 • Općinsko natjecanje
  tijela i tvari (duljina, ploština, obujam, gustoća, grada tvari), međudjelovanje tijela (sila, tlak, elastična sila, trenje, težina, zakon poluge, energija (oblici energije, rad, snaga, korisnost, rad pomoću jednostavnih sprava, gravitacijska potencijalna i kinetička energija), unutarnja energija i toplina (temperatura, Celzijeva i Kelvinova ljestvica, toplina, specifični toplinski kapacitet, razmjena topline), električna struja (strujni krug, jakost struje, napon, električni otpor, Ohmov zakon, spajanje otpornika, rad i snaga električne struje), srednja brzina (v = Δs/Δt)
 • Županijsko natjecanje
  sadržaji navedeni pod Općinsko natjecanje, gibanje (gibanje i brzina, grafički prikaz gibanja, jednoliko i nejednoliko gibanje, jednoliko pravocrtno gibanje, ubrzanje)
 • Državno natjecanje
  sadržaji navedeni pod Županijsko natjecanje, valovi (valovi na vodi, valna duljina, frekvencija, brzina vala, refleksija, lom)
none

SREDNJE ŠKOLE

Rješavanje zadataka podjeljeno je u četiri skupine prema razredu koji učenici pohađaju. Učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda rješavaju zadatke iz 1., 2., 3. i 4., skupine redom. Učenici srednjih škola tehničkog smjera mogu rješavati zadatke iz niže skupine, ako program te skupine više odgovara nastavnom programu razreda koji pohađaju. Natjecanje na svim razinama obuhvaća rješavanje teorijskih zadataka. Na Državnom susretu rješavat će se i eksperimentalni zadaci.

Detaljni program natjecanja objavljuje se na službenim Internet stranicama natjecanja.

Zadaci za pojedine skupine obuhvatit će sljedeće sadržaje (PDF, 25kB):

 1. SKUPINA
  Kinematika, Newtonovi zakoni gibanja, slobodni pad, slaganje i rastavljanje sila, količina gibanja, zakon očuvanja količine gibanja, jednoliko gibanje po kružnici, inercijalni i neinercijalni sustavi, energija i rad, zakon očuvanja energije, složena gibanja (horizontalni hitac, vertikalni hitac, kosi hitac)*, gravitacijska sila*.
 2. SKUPINA
  Mehanika fluida (tlak, uzgon, Bernoullijeva jednadžba), molekulska struktura tvari i agregatna stanja, plinski zakoni, kinetička teorija plinova, termodinamika, elektrostatika, gibanje nabijene čestice u električnom polju, istosmjerna struja*, strujni krugovi*.
 3. SKUPINA
  Magnetsko polje, električna struja i magnetsko polje, Lorentzova sila, elektromagnetska indukcija, titranje u mehanici, izmjenične struje, električni titraji, valovi (elastični, zvuk), superpozicija valova (stojni val), statika (središte mase, zakretni moment), gibanje krutog tijela (translacija, rotacija)*, sudari*.
 4. SKUPINA
  Specijalna teorija relativnosti, elektromagnetski valovi (geometrijska i fizikalna optika), fotoelektrični efekt, struktura atoma (modeli atoma), valovi i čestice (elektromagnetski valovi, De Broglieva relacija, relacija neodređenosti, difrakcija čestica), atomska jezgra, nuklearne reakcije*, radioaktivnost*, elementarne čestice*, poluvodiči*.
Sadržaji označeni sa zvjezdicom (*) mogu se pojaviti samo na Državnom natjecanju.
none
none